• ຮູບສວນຫຼັກເມືອງເທດສະບານແຂວງເຊກອງ

ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງແຕ່ລະປີຂອງການສຳຫຼວດໃຫຍ່

ການເພີ່ມຂື້ນ GDP (%) ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ


ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2017
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP
9.10
%
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
1,590
US$
ຂະແໜງກະສິກຳ
7.80
%
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ
9.60
%
ຂະແໜງບໍລິການ
10.33
%
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ
101.80
%
ອັດຕາເງິນເຝີ້
2.53
%

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະຈຳປີ 2017
 ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
7,750
km2
ຈຳນວນເມືອງ
4
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
197
ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ
17
ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ
153
ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
27
ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ
129
ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ
68
ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ
9
ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ
188
ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ
28
ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ
169
ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
197
ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
0
ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ
51
ບ້ານ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ
4,288
ຄອບຄົວ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ປະຈຳປີ 2017
ພົນລະເມືອງລວມ
121,754
ຄົນ
ເພດຍິງ
60,917
ຄົນ
ເພດຊາຍ
60,837
ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ
15
ຄົນ/km2