• ກອງປະຊຸມວັນສະຖິຕິໂລກ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ສະບັບປັບປຸງ

ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງແຕ່ລະປີຂອງການສຳຫຼວດໃຫຍ່

ການເພີ່ມຂື້ນ GDP (%) ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ


ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016
ສະຖິຕິເສດຖະກິດ
ຕົວເລກ GDP
9.18
%
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
1,524
US$
ຂະແໜງກະສິກຳ
8.15
%
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ
9.5
%
ຂະແໜງບໍລິການ
10.21
%
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ
1.01
%
ອັດຕາເງິນເຝີ້
2.5
%

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
 ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
7,750
km2
ຈຳນວນເມືອງ
4
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
197
ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ
17
ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ
152
ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ
28
ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ
110
ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ
87
ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ
8
ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ
189
ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ
29
ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ
168
ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
197
ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
0
ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ
62
ບ້ານ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ
4,581
ຄອບຄົວ

ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ
ພົນລະເມືອງລວມ
119,217
ຄົນ
ເພດຍິງ
59,299
ຄົນ
ເພດຊາຍ
59,918
ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ
15
ຄົນ/km2